Värdegrunder

Vi anser att värdegrundsarbetet är en central del i organisationen för att kunna bidra till en sund och inkluderande kulturscen. Våra värdegrunder ska genomsyra organisationen och medlemsföreningarnas projekt och verksamheter.

KUNSKAP OCH RESPEKT

Kunskap och respekt är grundläggande värderingar inom Hip Hop-kulturen.

United Soul vill sprida kunskap om denna Afroamerikanska kulturyttring och rika historia samt dess pionjärer så att våra medlemmar får möjligheten att bättre förstå och uppskatta rörelsens rötter, hur den har utvecklats och hur den ser ut idag. Kunskap om tekniker och traditioner inom konstens olika grenar (dans, musik och konst) kan också stärka individen och hjälpa till att utveckla och förbättra färdigheter. Genom att ta in och sprida kunskap hoppas vi kunna bidra till att bevara hiphopkulturen och föra den vidare till kommande generationer.

Med respekt menar vi att vi värnar om och uppskattar andra konstnärers kreativa verk och processer, och främjar samarbeten och nätverk inom hiphopkulturen. Genom vårt arbete vill vi också visa respekt för hiphopkulturens historiska kamp mot social ojämlikhet och orättvisor och lyfta viktiga samhällsämnen för att bidra till att skapa en mer inkluderande och rättvis värld.

Läs mer om hur vi arbetar med kunskap och respekt här (länk till handlingsplanen) Kommer snart.

OMTANKE

Hiphopkulturen har alltid varit en global gemenskap som välkomnar mångfald och sträcker sig över gränser. United Soul strävar efter att inkludera personer från olika bakgrunder, kulturer, etniciteter, kön, sexuella läggningar, könsidentiteter, funktionsvariationer och religioner för att bevara denna mångfald och skapa en inkluderande och öppen gemenskap. Empati och förståelse för alla inom gemenskapen gör det enklare att relatera till och tolka deras konst på ett meningsfullt sätt samt främja samhörighet och en känsla av tillhörighet.

Vi vill skapa en miljö där alla känner sig trygga, utan risk för diskriminering, hot eller våld. Genom att visa respekt för andra kan man skapa en solidarisk miljö där alla känner sig accepterade och värdefulla. En trygg och stödjande miljö kan stärka gemenskapen och skapa en mer sammanhållen rörelse, vilket i sin tur kan leda till ökad kreativitet och innovation. 

Läs mer om hur vi arbetar med omtanke här (länk till handlingsplanen) Kommer snart.

ENGAGEMANG

Engagemang betyder olika saker för olika människor och alla bidrag till gemenskapen är lika värda. Kampen för rättvisa och jämlikhet är central inom hiphopkulturen, som är en av de ledande ungdomskulturerna i världen. Här har man möjlighet att använda sin dans, röst och musik för att lyfta viktiga frågor som rör diskriminering, fattigdom och social rättvisa samt påverka beslut och skapa förändring inte bara inom hiphopkulturen utan i samhället i stort.

Vi välkomnar medlemmarnas engagemang för att tillsammans, var och en på sitt sätt, bygga och stärka gemenskapen med en kultur som är större än det inviduella, men där individens engagemang bidrar till den solidariska globala rörelsen. Förhoppningsvis kan ditt engagemang och passion för det du tror på inspirera andra att också ta ställning för det som är viktigt för dem!

Läs mer om hur vi arbetar med engagemang här (länk till handlingsplanen) Kommer snart.

HUR JOBBAR UNITED SOUL MED SINA VÄRDEGRUNDER?

Våra värderingar ska genomsyra vår organisation samt våra medlemsföreningar och verksamheter.

För att hålla arbetet levande har vi dels utvecklat en policy för att främja och upprätthålla vår gemensamma värdegrund och dels skrivit en handlingsplan som beskriver våra mål och aktiviteter.

POLICY

Vi förbinder oss att bygga en organisation som värdesätter ömsesidig respekt, öppenhet, samarbete och etiskt beteende. Alla föreningar och medlemmar förväntas följa dessa principer i all sin verksamhet. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder mot föreningar och medlemmar som bryter mot våra värdegrunder.

Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering såsom rasism, sexism, homofobi, transfobi och funkofobi inom United Soul. Vi vill att Sveriges Hip Hop-scen ska vara en trygg och säker plats för alla som vill delta. Inga trakasserier eller kränkningar accepteras. En plats för alla!

Läs hela policyn här (länk till policy) Kommer snart.

HANDLINGSPLANEN

  • Vi erbjuder alla våra föreningar utbildning om vår värdegrund och hur vi arbetar med kulturell uppskattning. Alla medlemsföreningar ska känna sig trygga i hur de kan agera i enlighet med våra principer. 
  • Vi organiserar evenemang, workshops och aktiviteter för att främja kunskap och öppenhet och för att uppmuntra till engagemang och socialt ansvar.
  • Vi erbjuder mentorskap och coachning för intresserade och nyfikna entusiaster för att hjälpa dem att utveckla sin talang, kunskap, passion och engagemang för det de tror på.
  • Vi samarbetar med och hänvisar till andra organisationer och verksamheter som aktivt jobbar med dessa frågor och skapar forum för samtal.

Läs hela handlingsplanen här (länk till handlingsplanen) Kommer snart.